Om ni vill kommentera hemsidan eller bara skicka ett mail så gör det till antingen:
webmaster@sourceone.se
eller
info@sourceone.se.

© 1997 - 2012 SourceOne
Allmänna villkor för tjänster hos SourceOne

Allmänt:

Villkoren i detta avtal reglerar förhållandet mellan SourceOne och den fysiska eller juridiska person som är motpart i avtalet, nedan kallad kunden. Avtalet ska anses vara upprättat och gällande när SourceOne erhåller ett avtal undertecknat av kunden och SourceOne.

Tjänsten:

SourceOne tillhandahåller plats på sina servrar som är åtkomliga via Internet. Utöver det tillhandahåller SourceOne även emailtjänster. Sättet att komma åt sin tilldelade plats på SourceOnes servrar är via FTP(File Transport Protocol) och/eller POP3/SMTP. SourceOne tillhandahåller även antingen primär eller sekundär DNS (Domain Name Service) eller båda för kundens domän om den är placerad på SourceOnes server.

Villkorsändringar:

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare. Villkorsändringar ska aviseras senast en månad i förväg.

Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för kunden, har denne rätt att skriftligen säga upp avtalet med 14 dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat ändringen om tjänster nyttjas efter höjningens ikraftträdande.

SourceOnes regler:

Kunden får inte:
sprida pornografiskt eller på annat sätt stötande eller kränkande material
sprida material som strider mot svensk eller utländsk lag
sprida material utan att ha upphovsrätten till det
göra massutskick av oönskat material (spam) via mail eller via usenet (news)
använda serverprogramvara som till exempel irc-bots
använda program som belastar SourceOnes servrar eller andra system utöver det normala
försöka kringgå säkerhetssystemen hos SourceOne eller andra nätverk
störa eller förstöra andra användare, servrar eller nätverk
vidaresälja tjänster hos SourceOne

Kunden ansvarar för att innehållet eller materialet som sprids via SourceOnes servrar inte strider mot SourceOnes regler.

Alla brott mot gällande regler kan resultera i omedelbar avstängning av alla kundens tjänster och uppsägning av avtal varvid eventuell tid fram till avtalsperiodens slut kommer att faktureras.

Tvist:

Tvist gällande tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande ska avgöras av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol. Svensk lag ska tillämpas.

Force Majeure:

SourceOne är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter som SourceOne inte rimligen kunnat råda över eller förutse så som; olyckshändelser, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

Avtalstid:

Avtalstiden löper enligt det inledande avtalet och fortsätter efter det att gälla tillsvidare med en månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen per brev. Vid uppsägning återbetalas inte redan betalda avgifter.

Avgifter:

SourceOne fakturerar antingen kvartalsvis i förskott med aviseringsavgift eller årsvis i förskott varvid ingen aviseringsavgift uttages. Betalning ska ske i svensk valuta till det konto som anges på fakturan.

Faktura ska vara SourceOne tillhanda senast på förfallodagen. Om så ej sker skickas en påminnelse med en påminnelseavgift. Om skulden ändå inte regleras kommer SourceOne att gå vidare med ärendet till inkasso med alla de kostnader och obehag det medför. Dessutom kommer alla av kunden beställda tjänster att stoppas.

Kunden måste skriftligen begära att tjänsten igångsätts om den tidigare stoppats på grund av oreglerad skuld till SourceOne. En extra avgift kommer att tas ut för igångsättandet.

SourceOne har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Ändringar ska aviseras en månad i förväg.

Vid höjning av återkommande avgifter under innevarande avtalsperiod har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med 14 dagars varsel, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat avgiftshöjningen om tjänster nyttjas efter höjningens ikraftträdande.

Kunden ska inom skälig tid meddela SourceOne om fakturan anses felaktig. Skälig tid är, om inte särskilda skäl föreligger, en månad efter fakturans förfallodag.

Säkerhet:

Kunden erhåller från SourceOne en värdehandling innehållandes;

För webhotell:
Adress till FTP server
Användarnamn (username)
Lösenord (password)

För mailhotell:
Adress till mailserver
Användarnamn (username)
Lösenord (password)

Det åligger kunden att hantera informationen på ett varsamt sätt och så att det inte kan användas obehörigen.

Kunden är ansvarig för alla kostnader som uppkommer vid vårdslös hantering av informationen. Det åligger kunden att omedelbart meddela SourceOne vid misstanke om otillbörligt nyttjande av informationen.

SourceOne har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om kunden på något sätt använder tjänsterna på ett sätt som kan skada SourceOne eller annan enskild eller juridisk person.

Skadestånd:

SourceOnes ansvar för skada är begränsat till maximalt tre av kunden erlagda månadsavgifter.

Ersättning utgår inte för indirekt skada till exempel förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. SourceOne är inte skyldig att ersätta skada som orsakats av att användningen av tjänsterna hindrats eller försvårats därför att en åtgärd vidtagits som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl.

Framställs inte krav på skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar kunden rätten att göra kravet gällande. Skälig tid är i normalfallet en månad.


Stockholm 03-10-14